Informace o způsobu nakládání s osobními údaji

I. Obecně

1.      Společnost MASCOM spol. s r.o., IČ: 48040860, se sídlem U Pejřárny  1043/4b, 142 00  Praha 4 – Libuš, www.mascom.cz , mascom@mascom.cz (dále též „Společnost“, nebo  „Správce“), je obchodní společnost, které v ČR provozuje mimo jiné internetový obchod (dále též „e-shop“) na webovém portálu www.satshop.cz. 

2.      Jako provozovatel e-shopu nakládá Společnost s osobními údaji zákazníků. V této souvislosti deklaruje, že je si vědoma všech povinností, které ji vyplývají z platné právní úpravy, zejména pak ze zákona 101/2000 Sb. v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), vše dále jako „platná legislativa“.

3.      S odkazem na společenskou a zákonnou odpovědnost, zpracovává Společnost údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem, v souladu se všemi zásadami zpracování osobních údajů, tak jak jí ukládá platná legislativa.

4.      Kupující by měl být informován o tom, že ochrana jeho osobních údajů je poskytována platnou legislativou. V této souvislosti je kupující oprávněn znát vždy účel zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, dobu, po kterou jsou údaje zpracovávány, formu zpracování, kategorii příjemců zpracování, právní titul zpracování, popř. zda jsou jeho osobní údaje předávány do zahraničí. Proti zpracování má možnost vznést námitku, požádat o omezení zpracování či o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

II. Osobní údaje Kupujícího

1.      Právním titulem pro zpracovávání osobních údajů kupujícího je jeho souhlas. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

     a) jméno a příjmení, tituly
     b) adresa pro doručování
     c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo
     d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, tj. k účelu prodejnímu a marketingovému, k vedení uživatelského účtu na e-shopu prodávajícího, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické platby a doručení prostřednictvím doručovací služby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.

3.      Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo informaci, případně je popsán na webové stránce, na adrese www.satshop.cz. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů. V opačném případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího, vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím vedených údajů.

5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit zpracovatele, popřípadě jinou osobu. Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, které realizují přepravní a doručovací služby, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám. Případnou výjimku tvoří třetí strana jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba předmětu koupě (příjemci osobních údajů).

6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dvou kalendářních let od poslední objednávky. Každou další objednávkou se tato lhůta automaticky prodlužuje. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.3. vznést proti zpracování námitku. (Námitku může kupující vznést na kontaktní adrese Správce. Pokud námitku proti zpracovávání kupující vznese, bude nadále Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje jen tehdy, pokud prokáže oprávněné důvody pro zpracování a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V opačném případě Správce osobní údaje dále nezpracovává.)
8.4. podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je:

Úřad pro ochranu osobních údajů. Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz

9.      Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  Kupující má právo na omezení zpracování, což znamená, že osobní údaje, u nichž bylo zpracování zákazníkem omezeno, Správce označí, a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má subjekt tehdy, jestliže

a)      popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b)      zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c)      osobní údaje subjektu společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

11.  Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř. samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.

12.  Kupujícíje oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají. Prodávající této žádosti vyhoví, jsou – li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat (čl. 17 nařízení) Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu, případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí být prodávajícímu doručena písemně.

13.  Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

14.  Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných opatření.

15.  Správcem osobních údajů je společnost MASCOM spol. s r.o., IČ: 48040860, se sídlem U Pejřárny  1043/4b, 142 00  Praha 4 – Libuš, www.mascom.cz , mascom@mascom.cz

16.  Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona, resp. osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 nařízení.

17.  Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze smluvních stran nárok na odměnu.

18.  Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se zákonem a s nařízením.

III. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo informaci, případně je popsán na webové stránce, na adrese www.satshop.cz, nebo www.mascom.cz. Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 odst. 2 a odst. 3 nařízení. Pokud kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IV. Opatření Správce

1.      Společnost přijala technicko – organizační opatření a postupy pro případ porušení zabezpečení nebo ztráty poskytnutých osobních údajů. Zároveň Společnost dokumentuje veškeré pokusy o narušení zabezpečení a tyto analyzuje.

2.      Jakékoliv zjištění závadného stavu, včetně popisu události, rozsahu a případně zjištěné příčině nahlásí Společnost ve stanovené lhůtě příslušnému dozorovému orgánu. V rámci takového hlášení Společnost sdělí dozorovému orgánu veškeré informace vyžadované platnou legislativou. (článek 33 a násl. nařízení).

3.      Pokud Společnost vyhodnotí, že porušení zabezpečení bude mít za následek riziko pro práva a svobody skupujícího, oznámí takovouto skutečnost přímo kupujícímu (článek 34 nařízení).

4.      Společnost nezpracovává zvláštní kategorie údajů (ve smyslu článku 9 nařízení).

5.      Pokud Společnost zapojí do zpracování další osobu (typicky zpracovatele) děje se tak vždy za konkrétním účelem a na základě platně uzavřené Smlouvy. Součástí takové smlouvy je i závazek zpracovatele neposkytovat získané osobní údaje třetím subjektům a to pod hrozbou sankce.

6.      Získané osobní údaje nepředává Společnost do třetí země.